ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI Đan Mạch

Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Nhà nước Đan Mạch